Genereer PDF

Waarborgsvoorwaarden „Garantie all-inclusive“ Garantie en aanvullende service van Festool GmbH

Stand: 01.12.2018

Wij feliciteren u met de aankoop van uw nieuwe Festool-machine. Vanaf 02.04.2013 krijgt u door de online-registratie van uw nieuwe Festool machine bij de Garantie all-inclusive gratis een kostenbeschermingsgarantie van in totaal 36 maanden vanaf aankoopdatum en kunt u aanspraak maken op aanvullende services. Met de online-registratie verklaart u zich akkoord met de volgende waarborgsvoorwaarden.

I. Algemene voorwaarden en registratie

1.1. Tenzij expliciet anders is verwoord in punt 1.7 en punt 3.1, biedt Festool GmbH u bij een succesvolle registratie voor alle nieuwe elektrische en persluchtmachines (hierna „apparaten“ genoemd) u een kostenbeschermingsgarantie bij reparaties en een aanvullende service op grond van deze voorwaarden, op voorwaarde dat u een eindklant bent, hetzij in de hoedanigheid van een natuurlijke of rechtspersoon, met woon- of verblijfplaats in België of Groothertogdom Luxemburg. Festool GmbH neemt tegenover dealers, verhuurdes van machines voor de bouw en industrie en wederverkopers geen garantie of aanvullende service op zich.

1.1.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op accupacks en oplaadapparaten die u heeft aangekocht op of na 1 januari 2015 (hierna eveneens „apparaten“ genoemd), er vanuit gaande dat de volgende bepalingen hierop geen uitzondering vormen.

1.2. Voorwaarden voor registratie zijn:

  • Aankoop bij een geautoriseerde Festool dealer
  • Online-registratie binnen 30 dagen na de op het originele aankoopbewijs vermelde datum bij www.festool.be/service

1.3. Na een succesvolle registratie ontvangt u een elektronisch of schriftelijk service-certificaat (bevestiging van uw garantie). Dit heeft altijd alleen maar betrekking op het geregistreerde apparaat.

1.4. Met deze garantievoorwaarden verleent Festool GmbH u extra rechten, die gelden naast uw contractuele en wettelijke garantie-aanspraken wegens gebreken. Aan de garantievoorwaarden is geen intrekking van voorwaarden, beperking of andersoortige wijziging van de contractuele of wettelijke garantie-aanspraken wegens gebreken verbonden.

1.5. Het verstrekken van garanties of aanvullende service houdt geen verlenging van de garantieperiode of het begin van een nieuwe garantieperiode in. Dit geldt eveneens voor de verjaring van de contractuele of wettelijke garantie-aanspraken wegens gebreken.

1.6. Indien u de aankoop van het geregistreerde apparaat beëindigt of ongedaan maakt, hetzij door middel van contractopzegging, herroeping, betwisting of terugtrekking, dan wordt het betreffende apparaat uitgesloten van de garantie.

1.7. Voor accupacks en/of oplaadapparaten die u heeft aangekocht op of na 1 janauri 2015 is de registratie – zoals omschreven in punt 1.1 – niet vereist. In plaats van te registreren moet u, om de service- en de garantievoorwaarden af te dwingen, het originele aankoopbewijs bewaren (In overeenstemming met punt 2.5). Alle andere algemene voorwaarden blijven van toepassing.

II. Garantievoorwaarden voor de 36 maanden volledig gratis herstellingen

2.1. De garantieperiode bedraagt 36 maanden en vangt aan op de datum die op uw originele aankoopbewijs vermeld staat.

2.2. Indien u aanspraak heeft op garantie biedt Festool GmbH u binnen de garantieperiode, naar keuze van Festool GmbH, de mogelijkheid van gratis vervanging van de defecte onderdelen of gratis vervanging van het apparaat (kostenbeschermingsgarantie). Verder kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt.

2.3. U heeft aanspraak op garantie wanneer

  • het geleverde apparaat aantoonbaar niet vrij is van materiaal- en/of fabricagefouten.
  • slijtdelen (met name koolborstels, kogellagers, rubbermanchetten, accu-packs, afdichtingsringen en schakelaars) bij deskundig gebruik van het apparaat aantoonbaar beschadigd zijn als gevolg van natuurlijke slijtage. Afsluitend is in de reserveonderdelencatalogus op www.festool.be/service een lijst te zien van alle onderdelen die onder de garantie vallen.

2.4. Er kan met name geen aanspraak worden gemaakt op garantie:

  • in geval van beschadiging van verbruiksmateriaal en accessoires, in het bijzonder bij steunschijven, schuurzolen, plug-it kabels, zaagbladen, frezen, roergardes, snijmessen, snijgarnituren en boorgereedschap.
  • wanneer er bij aansluiting, installatie, inbedrijfstelling, bedrijf, gebruik of onderhoud van de apparaten is afgeweken van de gebruiksaanwijzing of de overige documentatie bij de afzonderlijke apparaten.
  • in geval van ander ondeskundig gebruik, met name bij geweld van buitenaf (in het bijzonder bij schokken of een val).
  • in geval van gebreken aan apparaten die in het bijzonder zijn veroorzaakt door gebruik van niet-originele accessoires- of reserveonderdelen.
  • in geval van apparaten die zijn gewijzigd of uitgebreid, in het bijzonder bij apparaten die uit zijn gedemonteerd.
  • in geval het apparaat continu aan slijtage onderhevig is geweest, in het bijzonder bij industrieel continubedrijf of een permanent hogere dan gemiddelde belasting van het apparaat.

2.5. De omvang van en het recht op garantie

Onmiddellijk na vaststelling van een gebrek en binnen de garantieperiode dient er bij Festool GmbH schriftelijk aanspraak op garantie te worden gemaakt. Hiervoor dient het betreffende gereedschap samen met het originele aankoopbewijs, waarop de datum van aankoop en de productaanduiding staan vermeld, volledig te worden voorgelegd aan of ingezonden naar de verkoper of een onder www.festool.be/service genoemd klantenservicepunt.

2.6. Onderzoeks- en kennisgevingsverplichtingen van bedrijven

Wanneer u het apparaat heeft aangekocht als ondernemer, dient u volgens de garantievoorwaarden de apparaten onmiddellijk na ontvangst te controleren en herkenbare gebreken onmiddellijk, maar uiterlijk binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de apparaten, en verborgen gebreken onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan Festool GmbH te hebben kenbaar gemaakt. U geldt als ondernemer wanneer u bij het sluiten van het koopcontract, al of niet als zelfstandig ondernemer, in de beroepsmatige uitoefening van uw werkzaamheden heeft gehandeld. Dit geldt zowel voor natuurlijke als rechtspersonen en voor besloten vennootschappen. 

III. Uw extra service:

3. 36 maanden vervanging bij diefstal

3.1. Ingeval van diefstal ontvangt u van ons ter vervanging van uw gestolen apparaat eenmalig een nieuw apparaat, zonder bijkomende verzekeringskosten en tegen een franchise van 100 €. Festool GmbH biedt deze service gedurende 36 maanden na de aankoopdatum die op uw originele bewijs van aankoop staat vermeld voor alle met succes geregistreerde Festool apparaten.Het vervangende apparaat kan niet opnieuw voor de garantie worden aangemeld. Het vervangende apparaat behoudt voor de duur van de resterende garantielooptijd van het gestolen apparaat (berekend in overeenstemming met paragraaf 2.1 verminderd met de reeds verlopen garantietijd) de servicevoorzieningen van de Garantie all-inclusive. Voor het vervangende apparaat geldt de bescherming tegen diefstal echter niet opnieuw. De wettelijke garantie-aanspraken wegens gebreken blijven voor het vervangende apparaat onverminderd van kracht.

3.2. Voor een beroep op deze service dient de diefstal onmiddellijk bij de betreffende politieautoriteiten te worden aangegeven. De aangifte (proces verbaal van verhoor met daarin een duidelijke vermelding van de T en S-nummers van de gestolen machine(s)) dient samen met uw service-certificaat en een kopie van de aankoopfactuur binnen vijf dagen na de diefstal te worden voorgelegd aan uw Festool dealer. Deze levert de bescheiden ter keuring in bij Festool GmbH.

3.3. Indien ze worden goedgekeurd, informeert Festool GmbH u over de status. Nadat de service-aanvraag door Festool GmbH is ingewilligd kan het nieuwe apparaat tegen betaling van bovengenoemd franchise bij uw dealer worden afgehaald.

4. 15 dagen geld terug

4.1. Binnen 15 dagen vanaf de datum die op uw originele aankoopbewijs staat vermeld, kunt u het geregistreerde, onbeschadigde en licht gebruikte en conform de leveringsomvang complete apparaat in originele verpakking op vertoon van uw service-certificaat teruggeven aan uw Festool dealer, die het aankoopbedrag aan u restitueert.

4.2. In gemotiveerde gevallen, in het bijzonder bij meer dan gemiddelde slijtage, kan de Festool dealer weigeren uit te betalen totdat controle door Festool GmbH heeft plaatsgevonden en goedkeuring is verleend.

5. 10 jaar gegarandeerd alle wisselstukken beschikbaar (Gegarandeerd originele onderdelen)

Wij garanderen dat de reserveonderdelen nog minstens 10 jaar nadat het apparaat uit productie is genomen beschikbaar zijn. Mocht het geval zich voordoen dat Festool GmbH deze belofte niet kan nakomen, dan ontvangt u ter vervanging kosteloos een vergelijkbaar nieuw apparaat uit het actuele programma. Uw oude apparaat wordt dan ons eigendom.  
IV. Slotbepalingen

6. Gegevensbescherming

De persoonsgegevens die wij door de registratie van uw apparaat voor de "Garantie all-inclusive" hebben ontvangen, worden uitsluitend voor de afwikkeling van de daaraan verbonden dienstverlening opgeslagen, verwerkt of gebruikt. Alle gegevens worden door Festool en haar gelieerde ondernemingen [met name TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, alsmede de onder http://subsidiaries.festool.com genoemde ondernemingen] gebruikt. De gegevens worden niet aan overige externe ondernemingen doorgegeven noch op enigerlei andere wijze voor commerciële doeleinden gebruikt.

7. Wijziging van uw klantgegevens

Doen zich wijzigingen voor in uw klantgegevens, dan verzoekt Festool u deze per omgaande in te voeren in uw kosteloze MyFestool-account onder www.festool.be of om ons hiervan zo spoedig op de hoogte te stellen via het contactformulier op onze internet-site www.festool.be, telefonisch via ons servicenummer +32 (0)2 702 32 38 of per post aan Tooltechnic Sytems (Belgium) nv, Agent Festool, Kolonel Bourgstraat 101, 1030 Brussel. Meerkosten als gevolg van verouderde klantgegevens zijn niet voor rekening van de Festool GmbH.

8. Wijzigingen in de service

Festool GmbH behoudt zich het recht voor om de garantie en service resp. deze waarborgsvoorwaarden met inachtneming van uw belangen geheel of gedeeltelijk binnen een passende termijn, en ingeval van een belangrijke reden ook zonder inachtneming van een dergelijke passende termijn, te beëindigen, aan te vullen of te wijzigen.

9. Diversen

9.1. Van toepassing is het Duits recht, exclusief het verdrag van de Verenigde Naties over contracten van internationale warenaankoop (CISG).

9.2. De uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle geschillen inzake de garantie is de zetel van Festool GmbH.

9.3. Mocht een bepaling van deze garantie geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, of mocht zich in deze garantie een lacune bevinden, dan blijven de overige bepalingen desalniettemin van kracht. In plaats van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling geldt die rechtsgeldige of uitvoerbare bepaling als overeengekomen, die de ongeldige of onuitvoerbare bepaling het dichtst benadert. In geval van een lacune geldt die bepaling als overeengekomen, die voldoet aan datgene wat volgens het doel van deze garantie overeengekomen zou zijn.