Genereer PDF

Garantievoorwaarden Garantie all-inclusive – garantie en aanvullende diensten van Festool GmbH

Status: 01-01-2021

Wij feliciteren u met de aankoop van uw nieuwe Festool-apparaat. Vanaf 06-03-2013 krijgt u door de online registratie van uw nieuwe Festool-machine bij de Garantie all-inclusive gratis een kostenbeschermingsgarantie (gratis volledige reparatie) van in totaal 36 maanden vanaf aankoopdatum en kunt u aanspraak maken op aanvullende services. Met de online-registratie verklaart u zich akkoord met de volgende garantievoorwaarden.

1 Algemene voorwaarden en registratie

1.1 Tenzij hieronder bij punt 1.7 en punt 3.1 uitdrukkelijk anders bepaald is, biedt Festool GmbH (hierna "Festool" genoemd) bij succesvolle registratie voor alle nieuwe elektrische en persluchtmachines (hierna "apparaten" genoemd) van Festool u een kostenbeschermingsgarantie en aanvullende service op grond van deze voorwaarden, op voorwaarde dat u een eindklant bent, hetzij in de hoedanigheid van een natuurlijke of rechtspersoon, met woon- of verblijfplaats in Belgie. Festool neemt tegenover Festool-dealers, bedrijven die machines verhuren en wederverkopers geen garantie of aanvullende service op zich. 

1.1.1. Onderhavige voorwaarden gelden ook voor het elektrisch gereedschap van het merk Protool (hierna eveneens "apparaten" genoemd).

1.1.2. Onderhavige voorwaarden gelden ook voor Li-ion-accupacks en accu-oplaadapparaten die u vanaf 1-1-2015 gekocht hebt (hierna eveneens "apparaten" genoemd), mits de onderstaande bepalingen hier niet van afwijken.

1.2. Voorwaarden voor registratie zijn:

 • Aankoop bij een geautoriseerde Festool-dealer
 • Online-registratie in MyFestool binnen 30 dagen na de aankoopdatum van de originele aankoopbon op: www.festool.be/myfestool
 • Upload van een factuur of afleveringsbewijs ter controle van de aangegeven aankoopdatum

1.3 U ontvangt na succesvolle registratie per e-mail een link naar uw garantiecertificaat. Dit heeft altijd alleen maar betrekking op het geregistreerde apparaat.

1.4 Met deze garantievoorwaarden verleent Festool u extra rechten die gelden naast uw contractuele en wettelijke garantieaanspraken vanwege gebreken. Aan de garantievoorwaarden is geen intrekking van voorwaarden, beperking of andersoortige wijziging van de contractuele of wettelijke garantie-aanspraken vanwege gebreken verbonden.

1.5 Het verstrekken van garanties of aanvullende service houdt geen verlenging van de garantieperiode of het begin van een nieuwe garantieperiode in. Dit geldt eveneens voor de verjaring van de contractuele of wettelijke garantie-aanspraken vanwege gebreken.

1.6. Indien u de aankoop van het geregistreerde apparaat beëindigt of ongedaan maakt, hetzij door middel van contractopzegging, herroeping, betwisting of terugtrekking, dan wordt het betreffende apparaat uitgesloten van de garantie. 

1.7. Voor Li-ion-accupacks of accu-oplaadapparaten die u vanaf 1-1-2015 gekocht hebt, is de bij punt 1.1 beschreven aparte registratie niet vereist. In plaats van registratie geldt echter als voorwaarde voor het recht op service en garantie dat u het originele aankoopbewijs overeenkomstig punt 2.5 bijvoegt. De overige algemene voorwaarden blijven van toepassing.

2 Garantievoorwaarden voor de 36 maanden gratis volledige reparatie.

2.1 De garantieperiode bedraagt 36 maanden en vangt aan op de datum die op uw originele aankoopbewijs vermeld staat. 

2.2. Indien u aanspraak heeft op garantie, biedt Festool u binnen de garantieperiode, naar keuze van Festool, de mogelijkheid van gratis vervanging van de defecte onderdelen of gratis vervanging van het apparaat (kostenbeschermingsgarantie). Verder kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt.

2.3 U kunt gebruik maken van de garantie wanneer

 • De geleverde machine niet vrij is van aantoonbare materiaal- en/of fabricagefouten.
 • Slijtdelen (met name koolborstels, kogellagers, rubbermanchetten, accu-packs, afdichtingsringen en schakelaars) bij deskundig gebruik van het apparaat aantoonbaar beschadigd zijn als gevolg van natuurlijke slijtage. Er is in de reserveonderdelen-catalogus op www.festool.be/ekat een lijst in te zien van alle onderdelen die onder de garantie vallen.

2.4 Er kan met name geen aanspraak worden gemaakt op garantie:

 • In geval van beschadiging van verbruiksmateriaal en accessoires, in het bijzonder bij steunschijven, schuurzolen, plug-it kabels, zaagbladen, frezen, roergardes, snijmessen, snijgarnituren en boorgereedschap. 
 • Wanneer er bij aansluiting, installatie, inbedrijfstelling, bedrijf, gebruik of onderhoud van de machines is afgeweken van de gebruiksaanwijzing of de overige documentatie bij de afzonderlijke machines. 
 • In geval van ander ondeskundig gebruik, met name bij geweld van buitenaf (in het bijzonder bij schokken of een val).
 • In geval van gebreken aan apparaten die in het bijzonder zijn veroorzaakt door gebruik van niet-originele accessoires- of reserveonderdelen.
 • In geval van machines die zijn gewijzigd of uitgebreid, in het bijzonder bij machines die gedemonteerd zijn geweest.
 • Ingeval de machine continu aan sterke slijtage onderhevig is geweest, in het bijzonder bij industrieel continubedrijf of een permanent hogere dan gemiddelde belasting van de machine.
 • In geval van haakse slijpers uit de AGP-productserie (van het merk Protool).


2.5 De omvang van en het recht op garantie

Onmiddellijk na vaststelling van een gebrek en binnen de garantieperiode dient er bij Festool schriftelijk aanspraak op garantie te worden gemaakt. Hiervoor dient het betreffende gereedschap samen met het originele aankoopbewijs, waarop de datum van aankoop en de productaanduiding staan vermeld, volledig te worden voorgelegd aan of ingezonden naar de verkoper of een onder festool.be genoemd klantenservicepunt.

2.6 Controle- en meldingsverplichtingen van ondernemingen

Als u als ondernemer het product gekocht hebt, veronderstellen uw garantieaanspraken dat u de apparaten onmiddellijk na ontvangst controleert en zichtbare gebreken onmiddellijk, maar uiterlijk twee weken na ontvangst van de apparaten, en verborgen gebreken onmiddellijk na ontdekking daarvan schriftelijk aan Festool meldt.

U bent ondernemer als u bij het afsluiten van de koopovereenkomst in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep hebt gehandeld. Dit geldt zowel voor natuurlijke als rechtspersonen en voor besloten vennootschappen.

3 Uw extra services

3.1 36 maanden vervanging voor diefstal

3.1.1. In geval van diefstal ontvangt u van ons ter vervanging van uw gestolen machine éénmalig een nieuwe vervangende machine (alleen basisapparaat zonder accessoires, geen setvariant) zonder bijkomende verzekeringskosten en tegen een eigen risico van € 125 netto. Voor apparaten uit de productcategorie Power Station geldt een afwijkend eigen risico van € 1.000. Festool biedt deze service gedurende 36 maanden na de aankoopdatum die op uw originele aankoopbewijs staat vermeld voor alle met succes geregistreerde Festool-machines. Voor het vervangende apparaat geldt de bescherming tegen diefstal niet opnieuw.

Het vervangende apparaat kan niet opnieuw voor de garantie worden aangemeld. Het vervangende apparaat behoudt voor de duur van de resterende garantielooptijd van het gestolen apparaat (berekend in overeenstemming met paragraaf 2.1 verminderd met de reeds verlopen garantietijd) de servicevoorzieningen van de Garantie all-inclusive. De wettelijke garantie-aanspraken vanwege gebreken blijven voor het vervangende apparaat onverminderd van kracht.

3.1.2. Voor een beroep op deze service dient de diefstal onmiddellijk bij de betreffende politieautoriteiten te worden aangegeven. De aangifte moet samen met uw garantiecertificaat binnen vijf dagen na de diefstal worden voorgelegd aan een Festool-dealer. Deze levert de bescheiden ter controle in bij Festool.

3.1.3. Na de controle informeert Festool u over de status en kan het nieuwe apparaat na inwilliging door Festool tegen betaling van bovengenoemd eigen risico bij uw dealer worden afgehaald.

3.2 Tien jaar voorraadgarantie op reserveonderdelen (originele onderdelen vervangen)

Wij garanderen dat reserveonderdelen nog minstens 10 jaar nadat de machine uit productie is genomen beschikbaar zijn. Mocht het geval zich voordoen dat Festool deze belofte niet kan nakomen, dan ontvangt u ter vervanging kosteloos een vergelijkbaar nieuw apparaat uit het actuele programma. Uw oude apparaat wordt dan ons eigendom.

4 Slotbepalingen

4.1 Gegevensbeveiliging

De persoonsgegevens die wij door de registratie van uw apparaat voor de Garantie all-inclusive (inclusief upload van de factuur) hebben ontvangen (bijv. voor- en achternaam, adres) worden uitsluitend voor de afwikkeling van de daaraan verbonden dienstverlening opgeslagen, verwerkt of gebruikt. Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 par. 1 zin 1 letter b) van het privacyreglement. Indien en voor zover u uw MyFestool-account wist of een apparaat uit uw gereedschapsoverzicht verwijdert, zullen wij uw voor de naleving van de overeenkomst noodzakelijke persoonsgegevens tot het einde van de garantie verder opslaan.

Alle gegevens worden door Festool en Festool Belgium NV gebruikt.Daarnaast is het mogelijk dat gegevens doorgegeven worden aan TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG . Rechtsgrondslag hiervoor is ons ondernemingsbelang, art. 6 par. 1 zin 1 letter f) van het privacyreglement. De gegevens worden niet aan derde ondernemingen doorgegeven noch op enigerlei andere wijze voor commerciële doeleinden gebruikt. Meer informatie over het onderwerp gegevensbeveiliging vindt u op www.festool.be/juridisch/privacy.

4.2 Wijziging van uw klantgegevens

Doen zich wijzigingen voor in uw klantgegevens, dan verzoekt Festool u deze per omgaande in te voeren in uw kosteloze myFestool-account op www.festool.be/myfestool. Meerkosten als gevolg van verouderde klantgegevens komen niet voor rekening van Festool.

4.3 Veranderde diensten

Festool behoudt zich het recht voor om de garantie en service resp. deze garantievoorwaarden met inachtneming van uw belangen geheel of gedeeltelijk binnen een passende termijn, en ingeval van een belangrijke reden ook zonder inachtneming van een dergelijke passende termijn, te beëindigen, aan te vullen of te wijzigen.

4.4 Overige punten

4.4.1. Van toepassing is het Duits recht, exclusief het verdrag van de Verenigde Naties over contracten van internationale warenaankoop (CISG).

4.4.2. De uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle geschillen inzake de garantie is de zetel van Festool GmbH.

4.4.3. Mocht een bepaling van deze garantie geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, of mocht zich in deze garantie een lacune bevinden, dan blijven de overige bepalingen desalniettemin van kracht. In plaats van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling geldt die rechtsgeldige of uitvoerbare bepaling als overeengekomen, die de ongeldige of onuitvoerbare bepaling het dichtst benadert. In geval van een lacune geldt die bepaling als overeengekomen die voldoet aan datgene wat volgens het doel van deze garantie overeengekomen zou zijn.