In de actieperiode van 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2019 ontvangt u tot 100 € Cashback bij aankoop van een Festool-gereedschap. Zo eenvoudig werkt het:

 • Machine bij uw vakhandelaar kopen

 • Factuur HIER uploaden

  Nu Cashback aanvragen
 • Casback-voordeel op uw rekening ontvangen

25 €, 50 € of 100 € besparen

Welke gereedschappen in aanmerking komen (incl. onderdeelnummers) en de bijhorende Cashback-bedragen vindt u hier:

Let op: Deze pdf bevat uitsluitend het actuele Festool-assortiment. Uiteraard nemen ook alle andere gereedschappen die u eventueel nog bij uw dealer kunt aanschaffen ook deel aan de actie. Om naar het complete overzicht te gaan, klikt u op de knop "Nu Cashback aanvragen" hierboven.

Download (pdf)

Garantie all-inclusive

Garantie met een plus.

Na de registratie is uw nieuw aangeschafte gereedschap de eerste drie jaar volledig verzekerd: 1 

 • Volledige reparatie gratis.2
 • Vervanging bij diefstal.
 • Gegarandeerd originele onderdelen.
 • 15 dagen - geld terug.

 • Gereedschap registreren

  Deelnamevoorwaarden voor de actie Festool Cashback („Actie“)

  Bij deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met volgende voorwaarden:

  1. Organisator
  (1) De actie wordt georganiseerd door Festool GmbH, Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, Duitsland, („Organisator“).
  (2) De afwikkeling van de actie gebeurt via het door de organisator ingeschakelde agentschap 'marken mehrwert - brand added value AG, Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim ' („Agentschap“).

  2. Recht tot deelname
  (1) Recht tot deelname hebben alle meerderjarige natuurlijke personen en rechtspersonen met verblijfplaats in Belgie en Luxemburg („Deelnamegebied“).
  (2) Uitgesloten van de actie zijn klanten van de organisator en hun werknemers, managers en vertegenwoordigers en daarmee verbonden ondernemingen en medewerkers van de organisator en daarmee verbonden ondernemingen.

  3. Inhoud van de actie
  (1) Eindklanten die in de actieperiode van 01-07-2019 tot en met 31-08-2019 een actieproduct (zie cijfer 4) bij een dealer in het deelnamegebied kopen en zich uiterlijk tot 13-09-2019 voor de actie aanmelden, ontvangen afhankelijk van het aangeschafte product een terugbetaling („Cashback“) ten belope van het in de tabel „Actieproducten“ vermelde bedrag.
  (2) Per persoon kunnen maximaal vier actieproducten voor de actie aangemeld worden. De Cashback kan slechts één keer per actieapparaat in het kader van deze actie verzilverd worden. Er vindt een controle van e-mailadressen, dubbele adressen en controlenummers plaats. Per huishouden/bedrijf mogen maximaal 4 personen deelnemen. Meervoudige deelnames die deze voorwaarden schenden en andere manipulerende maatregelen leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de actie.

  4. Actieproducten
  Cashbacks worden overeenkomstig de regelingen van deze deelnamevoorwaarden voor de in de actieproductenlijst (te vinden op www.festool.be/cashback) genoemde producten en in de voor het product genoemde bedrag uitbetaald. Als actieproduct komen uitsluitend nieuwe apparaten in aanmerking. Gebruikte producten zijn van de actie uitgesloten. Eveneens uitgesloten zijn leasing-producten.

  5. Deelname aan de actie
  (1) Voor deelname aan de actie is vereist dat door de eindklant tot en met 13-09-2019 op de actiewebsite www.festool.be/cashback volgende informatie correct en volledig medegedeeld of beschikbaar wordt gesteld:
  - Naam en adres van de deelnemer
  - E-mailadres van de deelnemer
  - Controleummers van het actieproduct
  - Scan of foto van een rekening of een vergelijkbaar aankoopbewijs, waarop de aankoopdatum en het product duidelijk herkenbaar zijn
  - Rekeninggegevens voor het overmaken van de Cashback (rekeninghouder, IBAN en BIC)
  (2) Een bewijs van een verkoopplatform of een kwitantie zijn als aankoopbewijs niet voldoende. Bovendien mag een aankoopbewijs niet op naam staan van een andere persoon als deelnemer.
  (3) Indien de uitbetaling van Cashback een belastingvoordeel vormt, ligt de verantwoordelijkheid voor de belastingbetaling bij de ontvanger (eindklant).
  (4) Na ontvangst van de deelnameformulieren ontvangt de deelnemer van het agentschap per e-mail een ontvangstbevestiging. Het agentschap is bevoegd om via e-mail of brief contact op te nemen bij eventuele vragen die te maken hebben met de afwikkeling van de actie.
  (5) Niet tijdig ingediende, onleesbare, onvolledige of anderszins niet-correcte gegevens sluiten de deelname uit.

  6. Uitbetaling van de Cashback
  (1) De controle of recht bestaat op een Cashback en de uitbetaling van de Cashback op de door de deelnemer opgegeven bankrekening gebeurt door het agentschap.
  (2) De uitbetaling vindt uiterlijk zes (6) weken na ontvangst van de volledig en tijdig ingediende deelnameformulieren plaats.
  (3) Bij foutieve bankgegevens bestaat geen recht op een hernieuwde overmaking.
  (4) Het recht op uitbetaling van de cashback is niet overdraagbaar. Een contante betaling of uitbetaling in goederen is uitgesloten.

  7. Verplichting tot terugbetaling bij retournering van het product
  Indien een voor de actie aangemeld actieproduct binnen zes maanden teruggegeven wordt, vervalt daarmee het recht op Cashback. Reeds verrichte betalingen moeten terugbetaald worden.

  8. Privacy
  (1) De door de deelnemers in het kader van de actie opgegeven gegevens worden door de organisator en het agentschap uitsluitend voor de afwikkeling van de actie, zoals in deze deelnamevoorwaarden aangegeven, verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt. De deelnemers kunnen te allen tijde per brief aan TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen, (Duitsland) of per e-mail aan data-protection@festool.com verzoeken om deze opgeslagen, verwerkte en gebruikte gegevens uit haar systemen te verwijderen. In dit geval worden de gegevens van de betrokken deelnemer onmiddellijk gewist. Er kan dan helaas niet meer aan de actie deelgenomen worden.
  (2) Persoonsgegevens van de deelnemers worden niet aan derden doorgegeven, tenzij dit voor de afwikkeling van de actie nodig is.
  (3) Na afloop van de actie worden de persoonsgegevens van de deelnemers verwijderd, voor zover niet-juridische bewaarplichten een verwijdering belemmeren. Indien een deelnemer echter in het kader van de actie door plaatsing van een kruisje in het daarvoor bedoelde veld heeft ingestemd met de ontvangst van reclame- en informatiemateriaal, worden diens persoonsgegevens door TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG of door de aan haar gelieerde ondernemingen hiervoor gebruikt. De deelnemer kan zijn toestemming voor de toezending van reclame- en informatiemateriaal te allen tijde herroepen. De herroeping dient te worden verstuurd aan: TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen (Duitsland) of per e-mail naar data-protection@festool.com.

  9. Overige informatie
  (1) De organisator behoudt zich het recht voor om deze actie zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen of voortijdig te beëindigen.
  (2) Op deze deelnamevoorwaarden is Duits recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). De uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle geschillen is de vestigingsplaats van de organisator.
  (3) Indien een of meer bepalingen van deze deelnamevoorwaarden nietig zijn of worden, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.
  (4) Tijdens de actieperiode kan Cashback ook gecombineerd worden met onze 18V actie.
  (5) Bij vragen over de afwikkeling van de actie kunt u contact opnemen met festool.cashback@markenmehrwert.com

  1. Garantie all-inclusive geldt voor alle Festool-gereedschappen die binnen 30 dagen na aankoop geregistreerd zijn. De Festool-garantievoorwaarden zijn van kracht en kunnen worden bekeken op www.festool.be/service/garantievoorwaarden.
  2. "Volledige reparatie gratis" geldt ook voor accupacks en oplaadapparaten, echter niet voor overig verbruiksmateriaal en accessoires en zelf gedemonteerde apparaten, alsmede voor schade door ondeskundig gebruik, gebruik van niet-originele onderdelen en als de machine continu aan sterke slijtage onderhevig is geweest.